Siirry sisältöön

mcare rental Oy:n tietosuojaseloste

mcare rental Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

mcare rental Oy, Y-tunnus: 1874365-4, postiosoite: Hämeenkatu 15 B 12, 33100 Tampere

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

mcare rental Oy, Hämeenkatu 15 B 12, 33100 Tampere

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: info@mcarerental.com

3. Rekisterin nimi

mcare rental Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja kerätään, tallennetaan sekä käsitellään palvelun toteuttamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • rekisteröidyn tunnistaminen ja käyttäjähallinta,
 • rekisteröidyn palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta,
 • toiminnan, palveluiden ja maksamisen toteuttaminen ja laadun varmistaminen,
 • asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • asiakkuuksien analysointi, ryhmittely, raportointi ja tilastointi,
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely, viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta,
 • viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen, personointi sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset, sekä
 • väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
 • muut rekisteröidyn demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja työnkuva,
 • rekisteröidyn antamia kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja palvelun käyttöön liittyen,
 • rekisteröidyn itse toimittamia tietoja käyttäjästä itsestään tai edustamastaan organisaatiosta, kuten kuva/logo, esittelyvideo ja www-sivu,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus/tunniste,
 • rekisteröidyn muu tuottama tai linkittämä sisältö,
 • rekisteröidyn tunnistamis- ja varmentamispalveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja,
 • asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta,
 • rekisteröidyn palvelun käyttö- ja kontaktihistoria,
 • rekisteröidyn laskutukseen tai maksukortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot,
 • rekisteröidyn käyttämät palvelut maksutietoineen,
 • rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten IP-osoite tai evästetiedot,
 • rekisteröityyn kohdistetun markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot,
 • rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute,
 • asiakaspalvelutapahtumien tiedot,
 • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde sekä
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kieltoa koskeva tieto.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia vain sellaisten tietojen poistamista, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Mikäli henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu esimerkiksi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimussuhteeseen, säilytetään henkilötietoja niin kauan kun niiden säilyttäminen on osapuolten välisen sopimussuhteen kannalta välttämätöntä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palvelun käytön yhteydessä, asiakaspalvelun ja markkinointiviestinnän toteutuksen yhteydessä sekä rekisteröidyn osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin sekä rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan saada myös rekisterinpitäjän konserniyhtiöiltä siinä määrin, kun konserniyhtiöillä on oikeus henkilötietojen luovutukseen ja rekisterinpitäjällä on oikeus tietojen käsittelyyn.

Tietoja voidaan saada myös seuraavista lähteistä:

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: vierailijan IP-osoite, vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat, vierailijan selain. Vierailijalla on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
 • Rekisterinpitäjän konserniyhtiöt, sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit, sekä
 • muut asianmukaiset lähteet.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän konserniyhtiölle sekä niiden lukuun toimiville tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuville kolmansille tahoille. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalista aineistoa ei ole. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä turvakeinoilla suojattuja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskeva virheellinen tieto pyytämällä virheellisen tiedon korjaamista kirjallisesti kohdassa 2. ilmoitettuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2. ilmoitettuun osoitteeseen. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.

10.2. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti kohdassa 2. ilmoitettuun osoitteeseen.

10.3. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista kirjallisella vaatimuksessa, joka on toimitettava kohdassa 2. ilmoitettuun osoitteeseen. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

10.4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jolloin rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti kohdassa 2. ilmoitettuun osoitteeseen.

10.6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty 29.10.2019