Siirry sisältöön

mcare rental Oy:n palveluehdot

Näitä yleisiä palveluehtoja (”Palveluehdot”) sovelletaan mcare rental Oy:n (”mcare rental”) www.mcarerental.com ja shop.mcarerental.com -verkkosivuilla (”Verkkosivu(t)”) tarjoamaan palveluun (”Palvelu”). Palvelu on tarkoitettu vain yritysasiakkaille. Palvelua ei ole tarkoitettu Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetuille kuluttajille.

Rekisteröitymällä asiakkaaksi Verkkosivuilla yritysasiakas (”Asiakas”) ja Asiakkaan puolesta toimiva henkilö (”Edustaja” tai ”sinä”) hyväksyvät nämä Palveluehdot. Rekisteröityessäsi asiakkaaksi yrityksen, yhteisön tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, olevasi oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

Palveluehdot tulee lukea huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

1. Palvelun sisältö

Palvelu kattaa laitteiston, tukipalvelut sekä laitteiston yhteydessä Asiakkaalle toimitetut ohjelmistot, kuten Verkkosivuilla tarkemmin kuvataan. Palvelu tilataan sähköisesti Verkkosivujen kautta.

Näiden Palveluehtojen lisäksi Palvelun tuottamisessa noudatetaan alla mainittuja IT2018 -sopimusehtoja. Sovellettavien ehtojen pätemisjärjestys on seuraava:

  1. Nämä Palveluehdot
  2. Verkkosivuilla ilmoitettu hinnasto sekä palvelunkuvaukset
  3. Laite- ja ohjelmistotoimittajien omat toimitus- ja palveluehdot
  4. Leasing -rahoittajan sopimusehdot ja leasing sopimus (mikäli leasing)
  5. IT2018 Erityisehdot henkilötietojen käsittelystä (EHK)
  6. IT2018 Erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista (EAP)
  7. IT2018 Erityisehdot tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (Pilvipalvelu) (ETP)
  8. IT2018 Yleiset sopimusehdot (YSE)

2. Käyttäjätunnukset

Rekisteröitymisen yhteydessä mcare rental antaa Käyttäjälle käyttäjätunnukset (”Tunnukset”), joiden perusteella Asiakas voi tehdä tilauksia Verkkosivujen kautta. Asiakas sekä tämän puolesta toimiva Käyttäjä ovat velvollisia huolehtimaan Tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä.

Mikäli Asiakas tai Käyttäjä epäilevät Tunnusten joutuneen kolmannen haltuun, Asiakkaan tai Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava asiasta mcare rentalille, ja pyydettävä mcare rentalia sulkemaan Tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen info@mcarerental.com ja pyynnöstä on käytävä ilmi mitä Tunnusta sulkemispyyntö koskee. Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettuja Tunnuksia käyttäen, siinäkin tapauksessa, että tilaukset perustuisivat Tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, mikäli tilaukset on tehty ennen kuin Asiakas tai Käyttäjä ovat toimittaneet mcare rentalille pyynnön Tunnusten sulkemisesta.

3. Laitteiden ja tukipalveluiden tilaaminen

Laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelut tilataan Verkkosivujen kautta. Tilauksiin sovelletaan mcare rentalin kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa, joka löytyy Verkkosivuilta. Mikäli tilaus koskee laitteita, ohjelmistoja tai palveluita, joiden hintoja ei ole ilmoitettu Verkkosivuilla, antaa mcare rental näitä laitteita, ohjelmistoja tai palveluita koskevan tarjouksen tilauksen saatuaan.

Tilauksen yhteydessä Asiakkaan tulee valita toimitusmuoto sekä ilmoittaa toimitusosoite.

mcare rental käsittelee Asiakkaan tilauksen viipymättä ja toimittaa Asiakkaalle tilausta koskevan tilausvahvistuksen, josta ilmenee muun muassa tilatut laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelut, niitä koskevat mahdolliset erityisehdot sekä arvioitu toimitusaika.

Verkkosivujen kautta tehty tilaus on Asiakasta sitova, kun mcare rental on toimittanut Asiakkaalle tilausta koskevan tilausvahvistuksen, eikä tilausta tämän jälkeen voi enää peruuttaa. Mikäli Asiakas haluaa ennen tilausvahvistuksen saapumista peruuttaa tilauksensa, on peruutus tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@mcarerental.com.

Tilausvahvistuksen saapumisen jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä.

4. Toimitus

Tukipalvelut ovat Asiakkaan käytettävistä välittömästi sen jälkeen, kun mcare rental on toimittanut Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Tukipalvelut ovat Asiakkaan käytettävissä tilauksen yhteydessä valittavan tilauskauden ajan (”Tilauskausi”). Ohjelmistot Asiakas saa käyttöönsä erillisten lisenssiehtojen mukaisesti. Ohjelmistot toimitetaan Asiakkaalle joko laitetoimituksen yhteydessä tai sähköisessä muodossa.

Asiakkaan tilaamat laitteet toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. mcare rentalin ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, mcare rental toimittaa tilatut tuotteet viipymättä tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa. mcare rentalilla on oikeus koota Asiakkaan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yksi tilaus ja toimittaa tilaukset yhteistoimituksena. mcare rentalilla on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä enemmän kuin yksitoista (11) arkipäivää ja viivästys johtuu mcare rentalista, eikä kysymys ole kohdassa 14. tarkoitetusta tilanteesta, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus. Peruutusoikeutta viivästyksen perusteella ei kuitenkaan ole, mikäli kysymys on laitteesta, joka ei kuulu mcare rentalin normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka mcare rental on tilannut tai hankkinut Asiakkaan pyynnöstä.

Mikäli mcare rentalilla on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta, mcare rentalilla on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä Asiakkaalla ole oikeutta esittää mcare rentalille mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

5. Tarkastusvelvollisuus ja reklamaatio

Asiakkaan on tarkastettava laitteet välittömästi niiden vastaanottamisesta. Mikäli laitteissa tai pakkauksessa on näkyviä vaurioita, tulee näistä reklamoida rahdinkuljettajalle ja mcare rentalille. Vaurioista ja virheistä, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, Asiakkaan tulee reklamoida mcare rentalille kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa toimituspäivästä osoitteeseen info@mcarerental.com.

Tukipalveluissa olevista virheitä Asiakkaan tulee reklamoida kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on tullut tietoiseksi tukipalvelussa olevasta virheestä, tai kun Asiakkaan olisi siitä pitänyt tulla tietoiseksi. Tukipalveluissa olevista virheistä tulee kuitenkin reklamoida ennen Tilauskauden päättymistä.

Mikäli Asiakas ei reklamoi laitteista tai tukipalveluista yllä mainittujen aikarajojen puitteissa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen laitteet ja tukipalvelut, eikä Asiakkaalla ole enää oikeutta niistä reklamoida.

Ohjelmistoja koskevat vastuut määritellään erikseen kunkin ohjelmiston valmistajan omissa lisenssiehdoissa, eikä mcare rental ole vastuussa ohjelmistoissa olevista virheistä.

6. Hinnoittelu ja maksuehdot

mcare rental laskuttaa Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti, joka on Asiakkaan nähtävissä Verkkosivuilla. Mikäli Asiakas tilaa räätälöityjä palveluita tai laitteita, joiden hintaa ei ole hinnastossa, laskutetaan Asiakasta mcare rentalin toimittaman tarjouksen mukaisesti.

mcare rentalilla on oikeus muuttaa hinnastoaan päivittämällä hinnaston Verkkosivuilleen. Mikäli mcare rental haluaa päivittää Asiakkaalle tarjoamiensa tukipalveluiden hintoja Tilauskauden aikana, tulee mcare rentalin ilmoittaa muuttuneista hinnoista Asiakkaalleen viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen hinnanmuutosten astumista voimaan. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa tämä Tilauskausi päättymään ennen hinnanmuutosten astumista voimaan toimittamalla mcare rentalilla kirjallinen irtisanomisilmoitus osoitteeseen info@mcarerental.com. Muussa tapauksessa hinnanmuutokset astuvat voimaan mcare rentalin ilmoittamana päivänä.

Asiakas voi maksaa tilaamansa laitteet ja ohjelmistot kertamaksulla tai leasing -rahoituksella. Mikäli Asiakas maksaa laitteet ja ohjelmistot kertamaksulla, laskutetaan toimitetut laitteet ja ohjelmistot välittömästi toimituksen tapahduttua. Mikäli Asiakas maksaa tilaamansa laitteet ja ohjelmistot leasing-rahoituksella, on Asiakkaan solmittava erillinen leasing -sopimus ulkopuolisen rahoitusyhtiön kautta. Tällöin rahoitusyhtiö laskuttaa Asiakasta leasing sopimuksen mukaisesti. Tukipalvelut laskutetaan kuukausittain.

Kertalaskutuksen sekä tukipalveluiden maksuehto on 10 pv netto. Leasing -rahoituksen osalta maksuehto määritellään Asiakkaan ja rahoitusyhtiön välisessä leasing -sopimuksessa. Viivästyneille suorituksille asiakas on velvollinen maksamaan mcare rentalille Korkolain (633/1982) 4 a §:n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. mcare rentalilla on lisäksi oikeus periä Asiakkaalta 40 € suuruinen huomautuskulu toisen maksumuistutuksen jälkeen. mcare rentalilla on lisäksi oikeus pidättyä tukipalvelun tarjoamisesta, mikäli Asiakkaalla on maksamattomia laskuja.

mcare rentalilla on oikeus vaatia Asiakasta asettamaan vakuuden tai maksamaan ennakkomaksun Palvelusta Tilauskauden aikana, mikäli Asiakas laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli mcare rental on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät Asiakkaan luottokelpoisuutta merkittävästi. Mikäli Asiakas ei aseta vaadittua vakuutta tai maksa ennakkomaksua, on mcare rentalilla oikeus irtisanoa Tilauskausi.

7. Tukipalveluiden Tilauskausi

Tukipalveluiden Tilauskausi valitaan tilauksen yhteydessä. Tilauskausi astuu voimaan mcare rentalin vahvistaessa Asiakkaan tilauksen ja on voimassa tilauksen yhteydessä valitun ajan. Tilauskauden päättyessä Tilauskausi jatkuu automaattisesti uudella Tilauskaudella (joka on yhtä pitkä kuin alkuperäinen Tilauskausi), mikäli kumpikaan osapuoli ei ole irtisanonut Tilauskautta päättymään viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen kuluvan Tilauskauden päättymistä.

Yllämainitusta huolimatta mcare rentalilla on kuitenkin aina oikeus irtisanoa Tilauskausi päättymään välittömästi, mikäli Asiakas ei muistutuksesta huolimatta ole maksanut erääntynyttä laskuaan kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskun erääntymisestä. mcare rentalilla on lisäksi oikeus irtisanoa Tilauskausi päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli mcare rental lopettaa tukipalveluiden tarjoamisen asiakkailleen.

Asiakkaalla on puolestaan oikeus irtisanoa Tilauskausi päättymään yllä kohdassa 6. mainitussa tilanteessa silloin, kun mcare rental on Tilauskauden aikana muuttanut tukipalveluiden hintoja.

8. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Laitteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. mcare rental pidättää laitteiden omistusoikeuden, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Mikäli laitteet maksetaan leasing-rahoituksella, sovelletaan omistusoikeuden siirtymiseen erillisen leasing -sopimuksen ehtoja.

Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun laitteet luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut laitteet. Mikäli laitteiden toimitus tai luovutus myöhästyy Asiakkaasta johtuvista syistä, Asiakkaan katsotaan laiminlyöneen laitteiden vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun mcare rental on ollut valmis toimittamaan kyseisen laitteen ja on ilmoittanut tästä Asiakkaalle.

Mikäli on sovittu, että Asiakas noutaa tilatut laitteet, Asiakkaan katsotaan laiminlyöneen laitteiden vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun mcare rental on ollut valmis toimittamaan laitteen, Asiakas on vastaanottanut ilmoituksen laitteen saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua.

Asiakkaan tulee korvata mcare rentalille mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut), joita mcare rentalille aiheutuu laitteen vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

9. Takuu

mcare rental ei anna laitteille tai ohjelmistoille takuuta. Yleensä mcare rentalin myymillä laitteilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä mcare rentaliin.

Takuupalautuksiin soveltuvat mcare rentalin takuuvaihto-ohjeet. Eräiden laitteiden osalta mcare rental hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä laitteista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä mcare rentaliin.

Takuupalvelun osalta, silloin kun mcare rental sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava: Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa Asiakas ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut maksaa mcare rental.

Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuden, salamaniskun, tulvan tai muun luonnontapahtuman, normaalin kulumisen, sopimattoman, varomattoman tai epänormaalin käytön, ylikuormituksen, virheellisen hoidon tai uudelleen rakentamisen, muutoksen tai asennustyön seurauksena, jotka eivät ole mcare rentalin suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on Asiakkaan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

mcare rentalin tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että Asiakas on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa. Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille laitteille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen laitteen takuukauden päättymiseen saakka.

10. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

mcare rental on vastuussa laitteessa tai tukipalvelussa olevasta virheestä vain siinä tapauksessa, että Asiakas on reklamoinut virheestä kohdassa 5. kuvatulla tavalla. Virheeksi ei katsota laitteen tai ohjelmiston yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat mcare rentalin toimittamia, ellei mcare rental nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

mcare rentalin vastuu toimituksen viivästymisestä tai laitteen, ohjelmiston tai tukipalvelun virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa mcare rentalin vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen laitteen, ohjelmiston tai palvelun korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, laitteen tai ohjelmiston arvon korvaamiseen, mcare rentalin valinnan mukaan. mcare rental ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, Asiakkaan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne laitteessa, ohjelmistossa tai tukipalvelussa olevasta virheestä tai viivästyksestä. Henkilö- ja esinevahinkojen osalta, mcare rental voi ohjeistaa Asiakkaan esittämään korvausvaatimuksensa mcare rentalin tuotevastuuta tai vastuuvakuutusta vastaan. Tällaisessa tapauksessa mcare rental on vastuussa Asiakkaalle ainoastaan, jos mcare rentalin vakuutus ei korvaa vahinkoja tai vakuutussumma ei johda riittävään vahingonkorvaukseen.

11. Immateriaalioikeudet

Laitteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat niiden valmistajille. Asiakas ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin.

Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen Asiakasta kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella mcare rentalin toimittamaa laitetta, ohjelmistoa tai palvelua koskien, Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa mcare rentalille kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää mcare rentalia kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella mcare rentalin toimittamia laitteita, ohjelmistoja tai palveluita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta, jotka valmistajien laitteet tai ohjelmistot ovat aiheuttaneet ja jotka mcare rental on toimittanut, mcare rental voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan Asiakkaan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen Asiakkaalle. mcare rental ei vastaa Asiakkaan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

12. Ohjelmistot

mcare rentalin toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä.

13. Salassapito ja tietosuoja

Asiakas sitoutuu pitämään salassa kaupalliset tiedot, kuten mcare rentalin hinnastot sekä hinnoittelun osatekijät kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassa pidettäviä tietoja ainoastaan mcare rentalin kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksiin.

mcare rental voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät mcare rentalilta yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, mcare rental on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot.

Asiakas hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi.

14. Ylivoimainen este

mcare rental ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota mcare rentalin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun mcare rental on itse sen kohteena tai siihen osallisena. mcare rentalin sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. mcare rentalin on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle Asiakkaalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

15. Erimielisyydet

Näihin Palveluehtoihin sekä Asiakkaan ja mcare rentalin väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpano asetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta. Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa. mcare rentalilla on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Päivitetty 29.10.2019